อักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับ ศูนย์การเรียนบ้านโค๊ะผาโด้ อ.ท่าสองยาง จ. ตาก

วัตถุประสงค์
สวัสดีครับผู้ชมทุกท่าน เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2 สำหรับนักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาศิลปะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา รุ่น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยหมู่บ้านราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์การเรียนบนพื้นที่สูงบ้านโค๊ะผาโด้ ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 ต. แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2 เรานักศึกษามหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง คณะครุศาสตร์ รักและศรัทธาในความเป็นครู ศรัทธาต่ออาจารย์ผู้สอน ศรัทธาต่อสถาบันที่ให้ความรู้ในความเป็นครูเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ใฝ่ดี ใฝ่รู้สู้งาน เพื่อมุ่งมั่นในการทำงานทำหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาในพื้นที่ให้เกิดประ

โยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและคนในชุมชน


คำอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระเบียบปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน 2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา 3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด 4.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด 5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย 6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้ 7.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว 8.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน 10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง 11.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์ 12.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ 13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ 14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง 15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น

ศูนย์การเรียนบ้านโค๊ะผาโด้ฯ

ศูนย์การเรียนบ้านโค๊ะผาโด้ฯ
ประวัติศูนย์การเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2551 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตากร่วมกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สำรวจสอบถามความต้องของชาวบ้านที่ต้องการให้มีศูนย์การเรียนในชุมชน ทางสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก ได้มีคำสั่งจัดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” บ้านโค๊ะผาโด้ ตามพระราชดำริ ฯ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 ได้จัดส่งครูผู้สอนมารายงานตัว และเข้าปฎิบัติงานในพื้นที่จำนวน 2 คน คือ นายสมชาย ชูพินิจและนางดารณี ชูพินิจ โดยพระองค์โปรดเกล้า ฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ห้องน้ำ และค่าวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนบางส่วน สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ อาคารชั้นเดียว ฝาไม้ พื้นปูน มุงด้วยสังกะสี

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกพืชเลี้ยงสัตว์

ชุมชนบ้านโค๊ะผาโด้

ชุมชนบ้านโค๊ะผาโด้
ประวัติหมู่บ้าน หมู่บ้านโค๊ะผาโด้เป็นหมู่บ้าน ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงก่อตั้งมานานหลายสิบปี ตามที่ ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานกันมาหมู่บ้านโค๊ะผาโด้ สมัยก่อนเรียกตามชื่อต้นไม้ว่า โก๊ะผาโด้เด ( แปลว่าต้นไม้ใหญ่ ) ซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านมีขนาดใหญ่ประมาณสิบคนโอบ ปัจจุบันเรียกต่อๆ กันมาจึงเพี้ยนเป็นโค๊ะผาโด้ เป็นกลุ่มหนึ่งของบ้านพะบอเรโค๊ะ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น พื้นที่ปลูกไร่ข้าวบริเวณใกล้เคียงไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก จึงได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ นำโดยนายปะเจ เฉลิมพรพิรุฬห์ ตั้งถิ่นฐานเป็นครอบครัวแรก และครอบครัวอื่น อพยพย้ายตามกันมา ชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ เลี้ยงสัตว์เป็นส่านใหญ่ และปลูกฝ้ายเอาไว้ทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วิญญาณบรรพบุรุษ ปัจจุบันมีประชากรอาศัย อยู่ 28 หลังคาเรือน โดยมีนายปะเจ เฉลิมพรพิรุฬห์ เป็นผู้นำทางธรรมชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ความสุขบนภู

                                                                                                                                                                                   

 ความสุขบนภู

   ด้วยรักศรัทธา    ต่อดาวดวงน้อย ๆ

 มุ่งหวังฟันฝ่า    ป่ายปีนค้นหา 

สร้างเจ้าเติบใหญ่    ประกายแสง 

 เจิดจ้าส่องสว่าง   นำทาง...ด้วยดาวเอง